Year 2009
Authors Shao-Kang Hung /Hu Wan-Lin; Hung Shao-Kang; Yen Shih-Hsun; Fu Li-Chen
Paper Title Yi Lu; Chiao-Hua Cheng; Li-Kang Chen; Shao-Kang Hung
Conference Name Asian Control Conference
Peroid Aug. 01, 2009
Date of Publication 2009-08-01
Language English