Year 2012
Authors Jia-Lin Tsai ,Tai-Yuan Wang, Yu-Tsung Chiu, Jong-Pyng Chen, Hsiao-Chun Chang, Sung-Chiua Shiu, and Jia-Lin Tsai
Paper Title Multi-walled carbon nanotubes to explore for polyacrylonitrile precursor fiber reinforced the role of
Conference Name ROC thirty-sixth meeting of the National Mechanics
Location November 16-17, Taiwan
Peroid Dec. 11, 2013
Paper Type Conference Papers
Paper Level Others