Year 2010
Authors Teng-Hu Cheng ,T. -H Cheng, Han-Pang Huang, Jiu-Luo Yan, and Yi-Wen Chao
Paper Title Development of a Walking Stabilizing Controller for Humanoid Robots
Conference Name IEEE-RAS Int. Conf. Humanoid Robot
Peroid Aug. 02, 2010
Paper Type Conference Papers
Author Type First Author
Number Of Authors 4
Language English