Year 2009
Authors Jong-Shinn Wu ,Che-Wei Hsu, Tsung-Chieh Cheng, Chun-Hui Yang, Yi-Ling Shen, Jong-Shin Wu*, Sheng-Yao Wu
Paper Title A Study of Oxygen Concentration Effect on Zinc Oxide Thin Film Deposition by a RF Magnetron Sputtering Method