Year 2020
Authors Tien-Kan (TK) Chung ,Shiao-Po Tsai, Chao-Yao Yang*, Chien-Ju Lee, Li-Syuan Lu, Hsia-Ling Liang, Jun Xiao Lin, Yi-Hsing Yu, Chin-Chung Chen, Tien-Kan Chung, Chao-Cheng Kaun, Hua-Shu Hsu, Ssu-Yen Huang, Wen-Hao Chang, Liang-Ching He, Chih-Huang Lai, Kang L. Wang*
Paper Title Room-Temperature Ferromagnetism of Single-Layer MoS2 Induced by Antiferromagnetic Proximity of Yttrium Iron Garnet
Journal Title Advanced Quantum Technologies (SCI)
Page(s) 2000104-
Level Type SCI
Total Pages 8
Date of Publication 2020-12-21
Language English