Year 2020
Authors Tien-Kan (TK) Chung 、Shiao-Po Tsai、Chao-Yao Yang*、Chien-Ju Lee、Li-Syuan Lu、Hsia-Ling Liang、Jun Xiao Lin、Yi-Hsing Yu、Chin-Chung Chen、Tien-Kan Chung、Chao-Cheng Kaun、Hua-Shu Hsu、Ssu-Yen Huang、Wen-Hao Chang、Liang-Ching He、Chih-Huang Lai、Kang L. Wang*
Paper Title Room-Temperature Ferromagnetism of Single-Layer MoS2 Induced by Antiferromagnetic Proximity of Yttrium Iron Garnet
Journal Title Advanced Quantum Technologies (SCI)
From 2000104
Level Type SCI
Total Pages 8
Date of Publication 2020-12-21
Language English