Year 2012
Authors Jong-Shinn Wu ,Chih-Wei Lin, Sheng-Hsiu Huang, Yu-Mei Kuo, Kuang-Nan Chang, Jong-Shinn Wu, Chih-Chieh Chen*
Paper Title From electrostatic precipitation to nanoparticle generation
Journal Title Journal of Aerosol Science
Vol.No Vol. 51
Page(s) 57-65
Level Type SCI
Date of Publication 2012-09-01
Language English
Reference URL http://dx.doi.org/10.1016/j.jaerosci.2012.03.005